Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

1. GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit beleid van bescherming van persoonlijke gegevens beschrijft de methode die wij gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te beheren en te gebruiken.

Dit beleid kan gewijzigd, aangevuld, gewist of bijgewerkt worden; wij zullen uw persoonlijke gegevens echter altijd verwerken conform het beleid dat van kracht is op het ogenblik dat wij uw gegevens verzamelen.

Via deze pagina willen wij op regelmatige basis de eventuele wijzigingen aan dit beleid meedelen zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de soorten gegevens die wij verzamelen, de manier waarop wij deze gebruiken en de situaties waarin ze gecommuniceerd kunnen worden.

Ons Gegevensbeschermingsbeleid staat op de pagina “Terms & Conditions (Voorwaarden)” van onze website en is op elk ogenblik toegankelijk, maar u kunt het ook vinden op elke pagina waar persoonlijke gegevens worden gevraagd. Indien gewenst kunt u bij elk “punt waar gegevens worden verzameld“ extra uitleg krijgen over de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.

2. GARANTIES BETREFFENDE DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

De term “Persoonlijke gegevens” zoals deze in dit beleid wordt gebruikt, verwijst naar informatie zoals uw namen, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer, of elk gegeven waarmee men de fysieke personen rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren, conform artikel 4.1 van de GDPR.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonlijke gegevens volgens de procedure die in dit Beleid staat beschreven. We behouden ons het recht voor om bijkomende verwerkingen uit te voeren als die wettelijk vereist zouden zijn, of in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

In de volgende paragrafen worden de manieren waarop wij de persoonlijke gegevens verzamelen uiteengezet.

3. GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor de meeste van onze diensten hoeft u zich niet in te schrijven of te registreren, wat betekent dat u onze website kunt bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren. Voor sommige diensten hebben we echter wel bepaalde persoonlijke gegevens nodig. Als u kiest om de informatie die wij vragen niet mee te delen kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van de website en dat wij niet aan uw vraag kunnen voldoen.

Volgens de geldende wetgeving kunnen wij u aan de hand van uw persoonlijke gegevens producten of diensten aanbieden, de gevraagde diensten en producten factureren, producten en diensten voorstellen die u wellicht interesseren, of kunnen wij met u communiceren voor andere doeleinden die vanzelfsprekend zijn gezien de omstandigheden of waarover wij u informeren bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

Op onze website staan ook tools waarmee u informatie van op onze website kunt delen op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter. Als u op deze manier informatie doorstuurt, via sites van derden, dan bent u onderworpen aan hun gegevensbeschermingsbeleid. We bevelen u aan om hun gebruiksvoorwaarden en beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens te raadplegen om uw informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens aan te passen.

4. NIET-MEDEDELING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden, buiten de gevallen die in dit Beleid zijn voorzien. We kunnen echter verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens mee te delen aan andere bedrijven die aanvaarden deze te verwerken conform dit Beleid.

Deze gegevensoverdrachten gebeuren in het kader van overeenkomsten waarmee deze bedrijven zich verbinden om het Europese wettelijke beschermingsniveau van de persoonlijke gegevens of andere wettelijk erkende mechanismen te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook meegedeeld worden aan derden die voor ons of namens ons werken om de gegevens te verwerken conform de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, of ze kunnen ook wettelijk verwerkt worden volgens de plaatselijke geldende wetgeving in het kader van activiteiten zoals dienstverlening, evaluatie van het nut van de site, commercialisering en marketing van het product, gegevensbeheer of technische ondersteuning.

Deze derden hebben contractueel beloofd om uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden, en om ze niet te verkopen of te verspreiden aan derden, tenzij de wet dit vereist, of als wij hen hiervoor de uitdrukkelijke toestemming geven, of als er hiertoe een bepaling is voorzien in dit Beleid.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen ook aan derden meegedeeld worden als de activiteit waarop de site betrekking heeft, of een deel ervan, en de gerelateerde klantgegevens worden verkocht of overgedragen. In dat geval eisen wij dat de koper of verkrijger de genoemde persoonlijke gegevens conform dit Beleid behandelt.

Bovendien kunnen wij de persoonlijke gegevens aan een derde meedelen als wij verplicht zijn dit te doen vanwege een toepasselijke wetgeving, rechterlijke beslissing of overheidsregelgeving, of als deze openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van een strafrechtelijke procedure of onderzoek, hier of in het buitenland.

5. RECHT VAN TOEGANG, VERBETERING EN VERZET

Telkens wij persoonlijke gegevens verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om zeker te zijn dat uw gegevens juist en relevant bewaard worden, conform de doeleinden waarvoor we ze verzamelen.

U beschikt over een recht van toegang tot en een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wegens wettelijke redenen, dat wil zeggen als deze verwerking niet redelijkerwijs nodig is voor het nastreven van ons legitiem belang zoals beschreven in dit Beleid, of voor onze naleving van de wet.

In geval van elektronische marketing zullen wij u de methodes bezorgen waarmee u zich kunt verzetten tegen het ontvangen van informatie (opt-out), of hiermee kunt instemmen (opt-in), conform de wet. Wenst u te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of wenst u zich te verzetten tegen de verwerking ervan, gelieve dan contact met ons op te nemen via het formulier op het volgende adres: http://www.nalys-group.com/fr/contact.

Gelieve in dat geval de naam te vermelden van de website waarop u uw gegevens heeft meegedeeld, alsook de gegevens die u wenst te laten verbeteren, bijwerken of verwijderen, en gelieve uzelf nauwkeurig te identificeren. Aanvragen om persoonlijke gegevens te wissen worden onderworpen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder betreffende het bewaren of archiveren van documenten.

Wenst u te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, of wenst u zich te verzetten tegen de verwerking ervan, gelieve een brief te sturen naar het volgende adres: Ter attentie van de DPO –Nalys – Tervuerenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België

6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die wij online verzamelen te garanderen, gebruiken wij netwerken die beveiligd zijn met standaardtools zoals firewalls en wachtwoorden volgens de voorschriften en best practice van de norm van informatiebeveiliging ISO 27001:2013.

Tijdens de verwerking van uw persoonlijke gegevens nemen wij alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging.

7. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

De Nalys Group is een Europese groep met databanken in verschillende landen die gedeeltelijk door de Nalys Group zelf en gedeeltelijk door derden, voor rekening van de Nalys Group, worden beheerd. Het kan gebeuren dat wij uw gegevens moeten overdragen naar een van de databanken van de groep buiten het land waar u woont, en eventueel naar landen buiten de Europese Unie die niet hetzelfde niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens bieden als uw land. In dat geval wordt de bescherming van uw persoonlijke gegevens, conform de Europese wetgeving, gegarandeerd door de ondertekening van overeenkomsten met de entiteiten buiten de Europese Unie of door andere wettelijk erkende mechanismen.

Bepaalde gegevens kunnen overgedragen worden aan bevoegde ontvangers of providers gelegen buiten de Europese Unie, conform de eerste paragraaf van dit artikel.

8. “COOKIES” EN TAGS

8.1. “Cookies”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt verstuurd en dat op uw terminal (vb.: computer, smartphone) wordt bewaard. Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, uw internetprovider, uw besturingssysteem, alsook de datum en tijdstippen van toegang. De cookies beschadigen uw terminal niet.

Wij kunnen informatie over uw bezoek aan deze website, zoals de pagina’s die u heeft bezocht, de zoekopdrachten die u uitvoert, de website waar u vandaan komt, of zelfs uw voorkeuren voor dienst of personalisatie, verzamelen en verwerken. Met deze informatie kunnen wij de inhoud van de site verbeteren, het browsen vergemakkelijken en/of statistieken over de personen die onze website gebruiken samenstellen voor intern marktonderzoek of om u een dienst te leveren die u heeft gevraagd.

Via het menu “Voorkeuren/veiligheid” van uw browser kunt u beslissen of u deze “cookies” die het browsen en/of het leveren van diensten die via deze website worden voorgesteld vergemakkelijken, al dan niet wilt aanvaarden. U moet wel weten dat in dat geval de functionaliteiten van uw browser wellicht echter niet allemaal beschikbaar zullen zijn. We kunnen bovendien een beroep doen op externe dienstverleners om ons te helpen de informatie die in deze paragraaf is beschreven te verzamelen en te verwerken.

8.2. Tags

Af en toe gebruiken wij tags (action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) en implementeren wij deze via een partner, reclamepartner of webanalist, die gelokaliseerd kan zijn in een ander land (en dus de betreffende informatie kan opslaan inclusief uw IP-adres). Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst die gebruikers naar deze site brengen als op verschillende pagina’s ervan.

Dankzij deze technologie kunnen wij de respons van de bezoekers ten opzichte van onze websites en de doeltreffendheid van onze acties meten (vb. het aantal keren dat een pagina werd geopend en de geraadpleegde informatie), alsook uw gebruik van deze website. De externe partner (reclamepartner of webanalist) kan dankzij deze tags eventueel informatie over de bezoekers van onze website en van andere websites verzamelen, rapporten over de website-activiteit voor ons opstellen en andere diensten betreffende het gebruik van de website en het internet leveren. Hij kan verplicht worden om deze informatie aan derden mee te delen als de wet hem hiertoe verplicht, of als hij een beroep doet op andere providers om de informatie voor zijn rekening te verwerken.

9. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN KINDEREN

De meeste diensten die beschikbaar zijn op deze website zijn bestemd voor volwassenen. Elke persoon die informatie wenst over een product dat bestemd is voor kinderen moet meerderjarig zijn. Wij zullen niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verspreiden die werden meegedeeld door een minderjarige, zonder voorafgaande toestemming van zijn wettelijke verantwoordelijke (ouder of voogd) d.m.v. rechtstreeks offline contact.

Wij zullen deze verantwoordelijke op de hoogte brengen (i) van de specifieke categorieën van persoonlijke gegevens die we van de minderjarige verzamelden, en (ii) van de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het verzamelen, gebruiken of bewaren van deze gegevens. Wij houden ons strikt aan de wetten die kinderen beschermen.

10. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Heeft u vragen of klachten over onze naleving van dit gegevensbeschermingsbeleid, of wenst u ons aanbevelingen of commentaar te bezorgen om de kwaliteit ervan te verbeteren, neem dan contact met ons op via het formulier op de volgende pagina: http://www.nalys-group.com/fr/contact

Heeft u specifieke vragen over uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten (GDPR hoofdstuk III), dan kunt u contact opnemen met de DPO van de Nalys Group op de volgende adressen:

E-mailadres: dpo@nalys-group.com

Postadres:
Dienst voor bescherming van persoonlijke gegevens
Nalys Group
Tervuerenlaan 270
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België

Dit gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing vanaf 01/07/2019.